กรณีที่สมาชิกมีการสั่งซื้อสินค้าบนช่องทางออนไลน์ของ Lenya Jewelry และไม่พอใจในคุณภาพของสินค้า สมาชิกสามารถที่จะเปลี่ยนสินค้าได้ เพียงสมาชิกส่งสินค้าคืนกลับมาที่บริษัท ภายในเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า (เช็คจากวันที่รับสินค้ากับทางไปรษณีย์)

สินค้าที่สมาชิกทำการเปลี่ยน อาจเป็นสินค้าแบบเดียวกัน หรือคนละแบบได้ โดยหากสินค้าแบบใหม่มีราคาสูงกว่าแบบเดิม สมากชิกจะต้องชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม

หลังจากที่ทางเราได้รับสินค้าคืนแล้ว จากนั้นจะต้องใช้ขั้นตอนในการตรวจสอบสภาพสินค้าว่าอยู่ในสภาพเดิมทุกประการหรือไม่ ภายในเวลา 3วันทำการ

หลังจากที่ได้ตรวจสอบสภาพสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ทางเราจะทำการติดต่อกลับหาท่านทันที เพื่อสอบถามข้อมูลในขั้นตอนการโอนเงินคืนค่าสินค้าในลำดับต่อไป

*** Lenya Jewelry Thailand มีระบบการตรวจสอบสินค้าทุกชิ้น ก่อนทำการบรรจุหีบห่อและจัดส่ง อีกทั้งใส่ซองกันกระแทกอย่างแน่นหนา เพื่อความปลอดภัยในระหว่างที่สินค้าเดินทางมายังท่าน